http://www.geogr.msu.ru/student/programs/m_geography/m_GMH_geograficheskie_aspekty_uchastiya_Rossii_v_mirovom_hoziaistve.pdfсборник

Статьи, опубликованные в сборнике