Hokkaido University - Lomonosov Moscow State University Exchange DaysКонференцияДоклады: