XV International Synchrotron Radiation Conference КонференцияДоклады: