The XXVII International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (Neutrino 2016)КонференцияДоклады: