The VI Pontecorvo neutrino physics schoolКонференцияДоклады: