Мервинит – концентратор Na и K в мантии: синтез и рентгеновские характеристики.доклад на конференции