MAGNETIC AND MAGNETOOPTIC PROPERTIES OF FeNi-SiC-FeNi NANOGETEROSTRUCTURES доклад на конференции