Синтез, структура и свойства флюоритоподобного соединения Nd5Mo3O16доклад на конференции