Семиотика саккад при болезни Паркинсонадоклад на конференции