Дибромкарбен в реакции с 2,6- ди-третбутил-4-метилфеноломдоклад на конференции