Синтаксис и семантика именного контрфактивадоклад на конференции