Магнитно-резонансная томография на ядрах натриядоклад на конференции