Влияние концентрации цитрата натрия на синтез наночастиц и наностержней серебрадоклад на конференции