Сухарева Наталия Александровна, преподаватель курса Радиофизикапреподавание учебного курса