ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ШҦҒЫЛДАНАТЫН ЖАТТЫҒУЛАРҒА ЖӘНЕ ҚАРАПАЙЫМ СЕКІРУГЕ ҤЙРЕТУ ӘДІСТЕМЕСІстатья