M ,F.Axundov yaradıcılığında millilikтезисы доклада