Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв / Под ред. Л.А. Гришинойкнига