Астрономия: век XXI / Ред.-сост. В.Г.Сурдин, 2-е изд., испр. и допкнига