Звезды / Ред.-сост. В.Г.Сурдин. - Изд. 3-е, испр. и доп. - (Астрономия и астрофизика)книга