Образование

Результаты деятельности

Всего: 33 статьи, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 448, Scopus: 503

Просмотреть публикации »

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Bashkin I.O., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Grosse G., Hansen T., Natkaniec I., Кулаков В.И., иванов а.с., Antonova T.E., Barkalov O.I., Cornell K., Harkunov A.I., Khasanov S.S., Kuzovnikov M.A., Wipf H., Булычев Б.М., Bazhenov A.V., Belash I.T., Denys R., Efimchenko V.S., Fursova T.N., Gupta M., Ivanov A.S., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G. Sakharov M.K. Tkacz M. Wagner F.E. Yartys V.A. Лукьянчук Б.С. Anagnostis T. Atmatzakis E. Barkovskii N.V. Bayer M. Bennington S.M. Bokhenkov E.L. Chernyshov D. Crivello J.C. Davydov A.B. Evangelos A. Garcia de Abajo F.J. Garc´ıa de Abajo F.J. Glazkov V.P. Gnesin B.A. Grosse G. Grosse G. Kolyubakin A.I. Kozlenko D.P. Krawczyk J. LI C. Latynin A.I. Lukashev R.V. Maier J. Mayer J. Morozov Y.G. Nikitas P. Novokhatskaya N.I. Papasimakis N. Parker S.F. Ponyatovskii E.G. Sashin I.L. Savenko B.N. Schneider G. Sheptyakov D.V. SheverevS G. Shiryaev V.I. Sikolenko V.V. Sikolenko V.V. Somenkov V.A. Sumin V.V. Tsiatmas A. Winzenick M. Wordel R. ZHELUDEV N.I. Zheludev N.I. Абрамов С.Н. Блинкова Л.П. Ван К.В. Зорина Л.В. Клямкин С.Н. Николайчик В.И. Тарасов Б.П. Шолин И.А. Шульга Ю.М.