Fedotov V.K.

Fedotov V.K.

Соавторы: Антонов В.Е., Kolesnikov A.I., Wagner F.E., Grosse G., Bashkin I.O., Beskrovnyi A.I., Dorner B., Grosse G., Hansen T., Natkaniec I., Кулаков В.И., иванов а.с., Antonova T.E. показать полностью..., Barkalov O.I., Cornell K., Harkunov A.I., Khasanov S.S., Kuzovnikov M.A., Wipf H., Булычев Б.М., Bazhenov A.V., Belash I.T., Denys R., Efimchenko V.S., Fursova T.N., Gupta M., Ivanov A.S., Latroche M., Ponyatovsky E.G., Ponyatovsky E.G., Sakharov M.K., Tkacz M., Wagner F.E., Yartys V.A., Anagnostis T., Barkovskii N.V., Bayer M., Bennington S.M., Bokhenkov E.L., Chernyshov D., Crivello J.C., Davydov A.B., Evangelos A., Garc´ıa de Abajo F.J., Glazkov V.P., Gnesin B.A., Grosse G., Grosse G., Kolyubakin A.I., Kozlenko D.P., Krawczyk J., LI C., Latynin A.I., Lukashev R.V., Maier J., Mayer J., Morozov Y.G., Nikitas P., Novokhatskaya N.I., Parker S.F., Ponyatovskii E.G., Sashin I.L., Savenko B.N., Schneider G., Sheptyakov D.V., SheverevS G., Shiryaev V.I., Shulga Y.M., Sikolenko V.V., Sikolenko V.V., Somenkov V.A., Sumin V.V., Winzenick M., Wordel R., Zheludev N.I., Абрамов С.Н., Блинкова Л.П., Ван К.В., Зорина Л.В., Клямкин С.Н., Лукьянчук Б.С., Николайчик В.И., Тарасов Б.П., Шолин И.А.

32 статьи, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 429, Scopus: 419

IstinaResearcherID (IRID): 1236025

Деятельность