В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Жукова Людмила Григорьевна

Жукова Людмила Григорьевна

Соавторы: Ганьшина И.П., Гречухина К.С., Лубенникова Е.В., Калядина В.А., Болотина Л.В., Артамонова Е.В., Гордеева О.Г., Филоненко Д.В., Фролова М.А., КАРАБИНА Е.В., Тюляндин С.А., Чеботарева Н.В., Komov D.V. показать полностью..., Владимирова Л.Ю., Коваленко Е.И., Раевская Н.В., Строяковский Д.Л., краснова т.н., Evstigneev I.V., Goldberg V., Абдуллаев А.Г., Колякина Е.В., Мещеряков А.А., Пароконная А.А., Семиглазов В.Ф., Гордеева О.Ф., Кондратьева О.Е., Королева И.А., Королёва И.А., МАНИХАС А.Г., Манзюк Л.В., Осипов М.А., Поддубная И.В., Стенина М.Б., Тихановская Н.М., Cherniakova E.M., Kolokolov D.D., Kostalanova I.V., Manikhas A.G., Manziuk L.V., Nazarenko A.V., Ponomarenko D.M., Ryabishina O.E., Shaidorov M.V., Shatokhina A.S., Shkodenko O.N., Антонова А.В., Архипов А.В., Борзов К.А., Вишневская Я.В., Воронцова К.А., Глигоров Д., Горбунова А.И., Горбунова В.А., Демидов Л.В., Зейналова А.Р., Зуева Е.В., Иванова К.А., Имянитов Е.Н., Кабардаев Р.М., Кадагидзе З.Г., Колоколов Ф.А., Кулага А.В., Луд А.Н., Матвеев В.Б., Мусаев Э.Р., Орлова К.В., ПОПОВА Н., Петровский А.В., Пономаренко Д.С., Портной С.М., Самойленко И.В., Сафин С.З., Семиглазова Т.Ю., Синюкова Г.Т., Ситникова Е.Г., Славина Е.Г., Смолин С.А., Сторожакова А.Э., Феоктистова П.С., Франк Г.А., Харькова Е.М., Хохлов С.В., Чернов И.С., Черткова А.И., Шоуа Э.К., Akopyan I., Andreiashkina I.I., Androsova T.V., Belokhvostova A.S., Chernova E.V., Chichkanova A.S., Chubenko V., Cофронов Д.И., Fadeeva N., Fedorov A.N., Garanina O., Gasparov B., Gavrishchuk P.A., Gil'mutdinova L.A., Gligorov J., Gorbunova V., Itkin I.M., Itkin I.M., Iudina I.V., Ivanov A.N., Karandeeva T.V., Karpov V.V., Kazantseva M.A., Khasanova A.I., Khaylenk\cyrchar\cyro A.V., Khrupalo O.V., Klement'eva T.P., Kolyadina I.V., Kolyadina I.V., Kolyago E.M., Kostalanova Y., Kovalenko E.I., Koziakov A.E., Kozlov D.V., Kuz'mina E.S., Kvetenadze G., Levchenko N.V., Levchenko N., Levchenko N.V., Maklashova S.A., Manikhalis A., Manzyuk L., Marfutov V.V., Marfutov V.V., Mitashok I., Mitashok I.S., Mukhametshina G.Z., Mukhametshina G.Z., Nersesov I., Orlova S., Ovchinnikova E., Ovchinnikova E.G., Parokonnaia A.A., Petkau V.V., Poddubnaya I.V., Popova N.O., Popova N.O., Povyshev A.Y., Povyshev A.I., Prokof'eva E.P., Romanchuk O.V., Rzaev A.S., Savelov N.A., Semiglazova T.I., Semiglazova T., Semiglazova T.I., Shagina I.A., Shalaeva O., Sherstnev V.M., Shikina V.E., Strakhova N.V., Sultanbaev A., Tarasova A., Tigrov M.S., Tiuvinova E.V., Tul'china E.A., Vasilevskaya A., Volkonsky M., Zakiriakhodzhaev A.D., Zhilyaeva L.A., Авагимян К.Л., Авилов А.С., Агабекян Г.О., Агапова О.И., Азанов А.З., Акопян А.А., Алексеев Б.Я., Алиев А.А., Алиева Г.А., Алясова А.В., Андреева Ю.Ю., Андронова Е.С., Анохина Е.П., Антошкина М.И., Артемьева Е.В., Арутюнян Э.А., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Балдин П.Л., Бамматов Б.И., Бекяшев А.Х., Белик А.Д., Боброва Е.А., Богачева Д.В., Богачева М.В., Бодунова Н.А., Борзяница С.М., Борисова Е.И., Бороздин С.А., Борунова (Буркова) А.А., Буланина И., Бурневич Э., Буров Д.А., Важенин А.А., Валиев А.К., Василевская А.К., Вахитов А.Б., Ващенко В.А., Владимиров В.И., Волкова М.И., Волковский Н.Л., Волконский М.В., Волов А.Н., Воронкова Л.М., Воронцова М.В., Воротников И.К., Вышинская Е.И., Гайсина Л.А., Глигоров Ж., Гольдшмидт П.Р., Горшенина М.Н., Гуторов С.Л., Данзанова Т.Ю., Данилевич А.И., Дашков А.А., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джалилов С.А., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Доброва Н.В., Дорофеев А.С., Дробот Н.Д., Думбрава Р.А., Егоренков В.И., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жуков Н.В., Заботина Т.Н., Завалишина Л.Э., Завалишина Л.Э., Зайцев В.Г., Зафирова М.А., Зикиряходжаев А.Д., Зинькевич М.В., Зырянов А.В., Иванюк М.А., Игнатьева М.Н., Иткин И.Б., Казьмин А.И., Карандеев А.В., Карлов П.А., Карпов В.В., Карпова А.С., Карякин О.Б., Качмазов А.А., Керимов Р.А., Кобякова Е.А., Коваленко Е.И., Козлов Н.А., Коледина К.Ф., Комаров И.Г., Комаров М.И., Комов Д.В., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Копыльцов Е.И., Корниевская А.А., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Краснова Т.Н., Кропотов М.А., Крючкова Е.И., Кудашкин Н.Е., Кузеванова Е.А., Кузьмина Е.С., Кулевская Е.В., Курочкин А.С., ЛИСИЦА А.В., Лебедева Л.Н., Ли Я.А., Личиницер М.Р., Лозовская Ю.А., Лунев И.А., Лухманова Д.А., Любченко Л.Н., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Маркизов С.Н., Маркина П.М., Маштапа В.В., Межуева А.О., Минасян А.А., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Миченко А.В., Мищенко А.А., Моисеенко В.М., Морозов Д.А., Москвина Е.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Новак А.В., Носов Д.А., Нуртдинова В.А., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Окружнова М.А., Орлов А.Е., Орлов С.А., Орлова С.А., Осодоева С.Н., Ошейчик А.В., ПРОСВИРНОВ А.А., Павликов Р.Е., Пайчадзе А.А., Палтуев Р.М., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петкау В.В., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Полторацкий А.П., Польшина Н.И., Поляков А.П., Пономаренко Д.Е., Попов А.М., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Ружникова А.А., Русаков И.Г., Сайдуллаева А.Ф., Саманева Н.Ю., Сафаров Д.А., Сафарова А.А., Светлова Е.С., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Скотников Р.А., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Соснин М.И., Софронов Д.И., Стативка О.А., Степаненко М.В., Степанова А.М., Стрельникова Т.С., Султанаев С.П., Султанбаев А.В., Суслова И.В., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Тарасов А.В., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Тимофеев И.В., Туманян Г.С., Турова Т.П., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Тюрин И.Е., Утяшев И.А., Фадеева Н.В., Федченко А.К., Федянин М.Ю., Хабриева Х.М., Хайленко В.А., Харкевич Г.Ю., Хасанова А.И., Хатьков И.Е., Хатькова Е.И., Ходкевич А.В., Ходос К.В., Хоченков Д.А., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Черняев В.А., Чижиков, Чиркова Т.А., Чистяков В.М., Чичканова А.С., Шагова Ю.О., Шакурова Н.Р., Шатова Ю.С., Шахнович Е.Б., Широкорад В.И., Шишкина В., Шишкина В.С., Шорохова Е.А., Шумилкина Е.А., Шумский А.А., Эрдниев С.П., Эфендиева С.Н., Юкальчук Д.Ю., Юмшанов А.В., Юрченко А.Е., Яворская М.А., Яковлева Л.П., Якубов М.Р., иванов с.а., крамская в.А.

64 статьи, 4 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 1

IstinaResearcherID (IRID): 164153547

Деятельность